Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 3. 12. 2023
slabé sneženie -3 °C -16 °C
pondelok 4. 12. takmer jasno -2/-17 °C
utorok 5. 12. zamračené 0/-8 °C
streda 6. 12. zamračené 1/-11 °C

Navigácia

Obsah

 

Hlavnou kontrolórkou obce Buglovce je 

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA. 

 

Bola zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 10.05.2019 so začiatkom pracovného pomeru od 01.06.2019. Jej funkčné obdobie trvá 6 rokov, t.j. do roku 2025.

Postavenie hlavného kontrolóra upravuje § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Medzi hlavné úlohy hlavného kontrolóra v zmysle §18f zákona o obecnom zriadení patrí :

a) vykonávať kontrolu v rozsahu kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola úloh ustanovených osobitnými predpismi,

b) prekladať obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti 

c) vypracúvať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladať správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e) predkladať obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správ o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f) spolupracovať so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g) vybavovať sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

h) povinnosť vykonať kontrolu, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo,

i) plniť ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom

j) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom,

Kontrolnej činnosti podlieha :

a) obecný úrad,

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 

Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2020